Istorijat

izvor: Publikacija Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Herceg Novi 1955 - 2005. (autor: Čaba Mađar)

Povećanjem obima i značaja komunalnih poslova u gradu, odlukom plenuma GNOO Herceg Novi 30. januara 1947. godine, pri Privrednom odsjeku se osniva Režijski odbor za izvođenje komunalnih radova u sastavu: Frano Trani, Dušan Ćirković iSekule Gudelj, kao referenti režijskog odbora. Jedan od zadataka režijskog odbora bilo je ,,održavanje gradskog vodovoda”. Međutim, već 20. marta 1948. godine GNOO Herceg Novi donosi odluku o osnivanju Lokalnog privrednog preduzeća koje treba da preuzme od opštine sve komunalne poslove, među kojima i gradski vodovod. Za direktora lokalnog preduzeća imenovan je Aleksandar Leso Doklestić (1904-1994) iz Herceg Novog.

Plenum GNOO Herceg Novi je na sjednici održanoj 27. februara 1950. godine donio odluku o osnivanju Gradskog komunalnog preduzeća. Za direktora preduzeća 1. januara 1950. godine imenovan je Frano-Lilo Trani jer je Aleksandar Leso Doklestić otišao u penziju.
Na sjednici GNOO Herceg Novi održanoj 18. februara 1953. godine odlučeno je da se ukine Gradsko komunalno preduzeće i osnuje Ustanova za komunalne poslove kao preduzeće sa samostalnim finansiranjem.Usled naraslih potreba snabdijevanja vodom Herceg Novog Skupština NOO Herceg Novog na sjednici od 16. jula 1953. godine donosi odluku o izgradnji vodovoda sa izvora ,,Lovac” iz sela Mojdež.

Kada je izgradnja vodovoda iz Mojdeža dovršena stekli su se uslovi da se osnuje i posebno preduzeće koje će se isključivo baviti prolematikom vodosnabdijevanja i kanalizacijom grada. Iz tog razloga Skupština opštine Herceg Novi na sjednici održanoj 5. jula 1955. godine, donijela je odluku o izdvajanju vodovoda iz nadležnosti  Komunalnog preduzeća Herceg Novi, a  6. avusta 1955. i rješenje o osnivanju Preduzeće za vodovod i kanalizaciju Herceg Novi. Za direktora novoosnovanog preduzeća imenovan je Nikola-Niko Lipovac(1922-2001) iz Meljina.
Vijeće proizvođača NOO Herceg Novi na sjednici održanoj 22. februara 1963. godine donosi odluku da se Preduzeće za vodovod i kanalizaciju ponovo pripoji Komunalnom preduzeću. Na sjednici opštinskog vijeća održanoj 29. marta donesena je odluka o razrešenju osnivača i dugogodišnjeg direktora Komunalnog Preduzeća Frana Tranija, a za direktora objedinjenih preduzeća imenovan je Nikola-Niko Lipovac. Već 18. maja iste godine dolazi do promjene direktora Komunalnog preduzeća. Novoimenovani direktor je bio Čaba Mađar..
Za rukovodioca Radne jedinice ,,Vodovod i kanalizacija” postavljen je dipl. inž. Alija Kurtagić (kasnije dipl.inž. Branko Lučić), sa tehničarom Mitrom Gugoljom (kasnije Špiro Vukasović). Spoljni saradnik na projektovanju vodosnabdjevanja bio je dipl.inž. Danilo Maić iz Splita.
Puštanjem u rad pumpne stanice Opačica ukinute su pumpne stanice bivšeg vojnog vodovoda u Zelenici i Bijeloj.
Istovremeno je vršena i rekonstrukcija gradskog vodovoda u Starom gradu. Izgrađena je razvodna mreža u Savini, Toploj i Igalu, a nedugo zatim i vodovod u Njivicama.
Svi priključci za potrošače snabdjeveni su vodomjerom i ukinuto je paušalno plaćanje potrošene vode.
Radi održavanja ispravnosti vodomjera, u bivšoj zgradi pumpne stanice u Zelenici, montirana je laboratorija za baždarenje vodomjera, koji su redovno, svake druge ili treće godine, provjeravani i podešavani. Baždarnicom je rukovodio Jože Marić.
Izgrađeni su rezervoari od 300 m³ u Tatar bašti (Igalo) i na Savini od 200 m³ i ugrađeno 2500 metara novog gradskog vodovoda od 150 mm. Kod Investicione banke u Titogradu nalazio se još jedan investicioni program Komunalnog preduzeća na iznos od 69 miliona dinara za izgradnju druge faze vodovoda Opačica – Herceg Novi
Podršku prijedlogu direktora Čabe Mađara, da se obezbijedi  rješenje vodosnabdijevanja Herceg Novog sa HE Plat, dao je i predsjednik opštine Petar Stijepčić (1922–1991) u svojoj diskusiji na sjednici opštinskog vijeća 21. avgusta 1967.
Na sjednicama je zaključeno da je najpovoljnije rješenje za Herceg Novi izgradnja regionalnog vodovoda sa HE Plat prema idejnom rješenju inž. Danila Maića. Zatim je idejni projekat privremenog, prelaznog rješenja dovoda vode sa izvora Ljuta dostavljen opštini Dubrovnik na usaglašavanje, a direktor Komunalnog preduzeća Čaba Mađar je već bio obavio i prethodni razgovor sa direktorom Poljoprivrednog kombinata Agrum iz Grude, dipl. Inž. Agronomije Markom Anđelićem, jer je korišćenje vode sa izvora Ljuta bilo u nadležnosti tog preduzeća.
U svojo diskusiji na sjednicama opštinskih vijeća predsjednik opštine petar Stijepčić rekao je i sljedeće:
Skoro se i ne može govoriti o postojanju kanalizacione mreže u Herceg Novom, ali je zato stalno prisutno pitanje potrebe njenog skorog rješavanja 
Komunalno preduzeće je već tada imalo izrađen Glavni projekat grupne kanalizacije Igalo-Herceg Novi-Meljine, koje je izradio inž. Danilo Maić kao spoljni saradnik Komunalnog preduzeća.Tim projektom bili su predviđeni primarni i sekundarni kolektori koji su se protezali ispod morske obale uz trasu tadašnje željezničke pruge (željeznica je ukinuta 1966.)
Predviđene su bile dvije etape gradnje i to: Igalo-Topla-Herceg Novi-zapadna Savina, sa tipskom pumpnom stanicom kod Novosadskog odmarališta u Igalu i ispustom u more kod tvrđave Forte Mare u Herceg Novomna 250 m od obale i na 16 metara dubine. Druga etapa je obuhvatala izgradnju kanalizacione mreže na potezu Meljine-Vojna bolnica-istočna Savina, sa tipskom pumpnom stanicom kod bivše „vojničke banje“
Kapacitet kanalizacije je projektovan na 154 litra u sekundi otpadne vode, što je zadovoljavalo potrebe stanovništva grada i prigradskih naselja od 30 000 stanovnika, i odgovara današnjoj situaciji
Odlukom opštinskih vijeća, sa sjednica održanih 28. avgusta 1972. godine, realizacija gradnje gradske kanalizacije Herceg Novi ušla je u društveni plan opštine i pristupilo se izgradnji prve faze.
U julu 1968. godine, nakon isteka mandata direktora Komunalnog preduzeća Čabe Mađara, oglašena je reizbornost direktora Komunalnog preduzeća. Dotadašnji direktor se nije prijavio na konkurs za reizbor, pa je za novog v.d. direktora imenovan dipl.inž. Vladimir-Vlado Porobić. Razlog što se Čaba Mađar nije prijavio za reizbornost bila je ponuda koju je dobio od zavoda tza fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Dr Simo Milošević“ u Igalu, da preuzme dužnost tehničkog rukovodioca Zavoda.
Nabavljen je elektronski detektor ,,Elektron“ iz Slovenije za snimanje podzemne mreže i pronalaženje kvarova. Za rukovanje tim aparatom obučen je vodoinstalater Dragan Palikuća.
 U Komunalnoj radnoj organizaciji, početkom 1977. godine, osnovane su osnovne organizacije udruženog rada, među kojima i OOUR ,,Vodovod i kanalizacija“ za čijeg je rukovodioca izabran dipl.ekonomista Đuro Ćetković, generalni direktor Komunalne radne organizacije ostao je Sergije-Srđe Dabović.
U 1976. godini završen je glavni kanalizacioni kolektor od Igala do Savine, a u izvještaju o radu Izvršnog odbora opštine za period oktobar 1979. – april 1982. zapisano je da je izgrađena i sekundarna kanalizaciona mreža za Igalo i Toplu.
Nakon perioda vrlo intenzivne aktivnosti Komunalne radne organizacije Herceg Novi, između 1976. i 1981. istekao je mandat generalnom direktoru Sergeju-Srđu Daboviću, tako da je privremeno, od 1. oktobra 1981. do 12. aprila 1982. godine, dužnost generalnog direktora obavljao dipl. Ekonomista magistar Krsto Tomašević. Na ponovo raspisanom konkursu za direktora radne organizacije izabran je dipl. ekonomista Nikola-Nino Raić.
U vrijeme dok je bio direktor Komunalne radne organizacije Nikola-Nino Raić, od 1. januara 1983. do 30. aprila 1986. godine, OOUR ,,Vodovod i kanalizacija“ nastavlja izgradnju razvodne vodovodne mreže za prigradska naselja Žvinje, Špulje i Ratiševina, a poseban poduhvat je bio postavljanje podvodnog cjevovoda od Garnizona u Kumboru do Pristana u dužini od 1080m za poluostrvo Lušticu i produžetak dionice regionalnog vodovoda od rezervoara Zelenika (zapremine 2x1000 litara) čeličnim cjevima prečnika 600mm sa podmorskim prelazom kod Lepetana. Izgrađen je i vodovod od Igala do poluostrva Prevlaka u dužini od 12km.
Na osnovu izmjena i dopuna Zakona o preduzećima, koji je donesen u 1989. godini, Skupština opštine Herceg Novi na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća, održanih 30. januara 1990. godine, donijela je odluku o osnivanju javnih komunalnih preduzeća, pored ostalih i Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi. Za v.d. direktora je imenovan Petar-Pero Jančić, koji je prethodno bio rukovodilac OOUR Vodovod i kanalizacija u Komunalnoj organizaciji udruženog rada Herceg Novi. Za direktora J.P. Vodovod i kanalizacija Petra Jančića SO Herceg Novi imenovala je 25. septembra 1990. godine na zajedničkoj sjednici skupštinskih vijeća.  Dana 19. marta 1994. godine iznenada je umro direktor JP Vodovod i kanalizacija Petar Jančić i dužnost v.d. direktora 21. marta 1994. preuzima dipl. građevinski inžinjer Biljana Marković Dabetić, dotadašnji rukovodilac tehničke službe.
16. marta 1995. SO Herceg Novi donijela je odluku o pripajanju u jedinstveno Javno komunalno preduzeće Herceg Novi:
JP Vodovod i kanalizacija
JP Komunalno preduzeće
JP za komunalne i stambene poslove.
Za direktora JPK, rješenjem SO Herceg Novi br 01-3/23-95, od 5. maja 1995. godine, imenovan je dipl.ekonomista Nikola-Nino Raić.
U međuvremenu, kao izraziti problem u izvještajima koji su redovno, svake godine, podnošeni SO Herceg Novi, ističe se vodosnabdjevanje optine iz HE ,,Plat“ koje je postalo sve akutnije, nastalim ograničenjima usljed ratnih događanja, svođenje dotoka vode sa 600 na 300 litara u sekundi. Dodatni problem činili su i veliki gubitci na razvodnoj mreži koja je zastarjela i čije je održavanje u poslednjim godinama bilo loše. Probleme gubitaka vode uzrokovali su i legalni i ilegalni priključci na glavnom tlačnom cjevovodu, što je takođe doprinosilo nekontrolisanoj potrošnji. Povodom informacije o vodosnabdjevanju, koja je podnesena SO Herceg Novi na sjednici 8. jula 1998. godine, u tački 16 zaključaka konstatuje se: ,,procjenjeni gubici na mreži, po raznim osnovama iznose 120-150% iznad fakturisane količine vode, što enormno utiče na količine raspoložive vode i troškove...“
Nagomilani problemi u komunalnim službama, a posebno otežano vodosnabdjevanje, primorali su skupštinske organe opštine da ponovo preispitaju organizaaciono stanje Javnog komunalnog preduzeća. Razmatrajući ovu problematiku, na 2. redovnoj sjednici SO Herceg Novi, 28. jula 1998. godine, pod tačkom 17, donesen je sledeći zaključak:
,,Sadašnja organizacija Javnog komunalnog preduzeća pokazala je mnoge koncepcijske i unutrašnje slabosti i razmirice, pa s toga treba odmah pristupiti pripremi za ostvarenje tranzicije ovog preduzeća i izdvajanjem u posebna preduzeća vodovoda i kanalizacije, čistoće, kao i treće, svih ostalih djelatnosti koje su u funkciji Javnog komunalnog preduzeća“.
Odluka o tranziciji Javnog komunalnog preduzeća u tri posebna preduzeća, donesena je  7. redovnoj sjednici SO Herceg Novi, održanoj 17. juna 1999. godine. Za v.d. direktora novoosnovanog preduzeća JP Vodovod i kanalizacija rješenjem Opštine Herceg Novi br. 01-6/61 od 29.06.199. godine, imenovan je dipl. mašinski inžinjer Zoran Bošnjak, koji je 1. jula 1999. godine i stupio na tu dužnost, a njegovo imenovanje Skupština opštine Herceg Novi verifikovala je na 2. sjednici održanoj 31. jula 1999. godine.
Za v.d. direktora JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, Skupština opštine Herceg Novi , na 2. redovnoj sjednici održanoj 31. jula 2000. godine, imenovala je diplomiranog mašinskog inžinjera Zorana Šabanovića. Rješenjem Skupštine opštine Herceg Novi br. 01-3/1/1/3-00 od 12. decembra 2000. godine, inž. Zoran Šabanovič je imenovan i za direktora JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.
JP Vodovod i kanalizacija je učesnik u izradi Master plana rješavanja otpadnih voda za primorske opštine i Cetinje radi mogućnosti ostvarivanja kreditnih sredstava za ove radove kod Evropske banke za obnovu i razvoj, na realizaciji glavnog kolektora duž rivijere, a u cilju zaštite izvora ,,Opačica“ i realizacije kanalizacionog kolektora Kutskog polja.
U interesu povoljnije realizacije programskih zadataka razvoja vodosnabdjevanja i sistema odvođenja otpadnih voda hercegnovske opštine, kao i pomoći u primjeni spoljnih finansijskih sredstava na realizaciji tih programa, na 5. redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg novi, održanoj 25. novembra 2004. godine, donesena je odluka o pristupanju ugovoru o osnivanju zajedničkog udruženja i koordinacionog društva za vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda za crnogorsko primorje i Cetinje ,,VODAKOM“ D.O.O. sa sjedištem u Kotoru.

 

Direktori JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi: 

            Nikola – Niko Stevana Lipovac(1922-2001) rođen na Cetinju.
Bio je prvi direktor novoosnovanog preduyeća Vodovod i kanalizacija Hereceg Novi. Funkciju obavljao od 6. avgusta 1955. do 28. februara 1963. Nakon pripajanja preduzeća  Vodovod i kanalizacija Komunalnom preduzeću  Herceg Novi, bio je direktor Komunalnog preduzeća od 1. marta do 30. aprila 1963.

            Ovlašćeni građevinski tehničar Čaba Adorjana Mađar (Cshaba Magyar) rođen je u Zelenici 1930. godine. Bio je direktor Komunalnog preduzeća Herceg Novi, u čijem je sastavu bila i Radna jedinica Vodovod i kanalizacija, od 1. marta 1963. do 30. juna 1968.

            Dipl. Ing Vladimir Vlado Petra Porobić (1921-1989) rđen je  Herceg Novom. Bio je direktor Komunalnog preduzeća Herceg Novi u čijem sastavu je bila i radna jedinica Vodovod i kanalizacija, od 1. avgusta 1968. do 1. aprila 1976.

            Sergije-Srđe Marka Dabović, rođen je u Sasovićima (Herceg Novi) 1940. godine.  Bio je direktor Komunalnog preduzeća Herceg Novi u čijem sastavu je bila i radna jedinica Vodovod i kanalizacija, od 1. aprila 1976. do 30. septembra 1981.

            Dipl. Ekonomista i magistar Krsto Nikole Tomašević rođen je u Kruševicama 1948. godin. Bio je direktor Komunalne radne organizacije Herceg Novi u čijem sastavu je bila i Osnovna organizacija udruženog rada Vodovod i kanalizacija, od 1. oktobra 1971. do 12 aprila 1982.

            Dipl. Ekonomista Nikola Nino Rajić rođen je 1947. godine u Herceg Novom.  Bio je direktor Komunalne radne organizacije Herceg Novi u čijem sastavu je bila i Osnovna organizacija udruženog rada Vodovod i kanalizacija, od 1. januara 1983. do 30. aprila 1986. i od 16. aprila 1995. do 31. juna 1999.

            Petar-Pero Milana Jančić (1944-1994) rođen je u Sutorini, Herceg Novi. Bio je direktor JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi od 25. septembra 1990. do 19. marta 1994.

            Dipl. Građ. Ing. Biljana Radoja Dabetić-Marković rođena je 31. oktobra 1941. u Herceg Novom. Bila je vršilac dužnosti direktora JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi od 21. marta 1994. do 15. aprila 1995.

            Dipl. Maš. Inž. Zoran Mirka Bošnjak rođen je 13. avgusta 1952. u Herceg Novom. Bio je vršilac dužnosti direktora JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi od 1. jula 1999. do 1. avgusta 2000.

            Dipl. Maš. Inž.Zoran Obrada Šabanović rođen je 7. aprila 1954. u Feketiću u Vojvodini. Bio je vršilac dužnosti direktora  JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi od 1. avgusta 2000. do 1. decembra 2000. godine, kada ga je Skupština opštine imenovala za direktora. Rješenjem Skupštine opštine od 16. februara 2005. godine direktorski mandate mu je produžen do 2009.

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br. 3
85340 Herceg Novi