DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi

Voda nije samo dar prirode, ona je i čovjekovo djelo, rezultat složenih procesa prerade i konzervacije. Jednostavno je odvrnuti slavinu, pustiti vodu da teče i koristiti je za piće, kuvanje ili kupanje, ali prije nego što će biti puštena u vodovod i distribuirana potrošačima, voda se mora učiniti pijaćom.
   Proces distribucije vode odvija se posredstvom razgranate mreže gradskog vodovoda i kanalizacije. Kada je Herceg Novi u pitanju, izgradnjom vodovoda "Lovac" u selu Mojdež, daleke 1955. godine, stekli su se uslovi za osnivanje preduzeća koje će upravljati procesom vodosnabdjevanja, potom separacije i odvođenja otpadnih fekalnih voda. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacije Herceg Novi, već više od pet decenija, sa velikim uspjehom, uz brojne organizacione i strukturalne transformacije, opskrbljuje vodom visokog kvaliteta priobalje Herceg Novog, od 0 do 360 metara nadmorske visine.   Njegov kadrovski potencijal, 150 zaposlenih, visoko stučnih lica, grupisanih u sedam danonoćno aktivnih službi, njegova su glavna pokretačka snaga.
   Hercegnovska opština se vodom snabdjeva iz hidrosistema"Plat" u Republici Hrvatskoj i iz podzemne akumulacije "Opačica" u Zelenici. Od 35000 stanovnika ovog primorskog grada, njih 90 % kao glavni izvor snabdjevanja vodom za piće, koristi vodu iz gradskog vodovoda

   Primarna vodovodna mreža iznosi 118 km, a sekundarna 135 km.
U sistemu vodovoda se nalazi 19 hidro stanica, koje služe za vodosnabdjevanje visočijih zona grada. Najznačajnijim investicijonim zahvatom, izgradnjom regionalnog cijevovoda Plat - Herceg Novi, du~ine 32 km, 1980. godine, Novljanima je omogućeno korišćenje vode iz sliva Trebišnjice.
Rijeka Trebišnjica je glavni vodotok u istočnoj Hercegovini, a cjelokupno područje, površine 6500 kvadratnih kilometara, tretira se kao jedinstvena vodoprivredna cjelina. U hidrološkom pogledu, ovo područje odlikuje se izuzetno visokim padavinama, a dominantno podzemno oticanje vode uslovilo je izradu vještačkih akumulacija.

   Bilećko jezero, inače najveća vještačka akumulacija na Balkanskom poluostrvu, nastala je 1968. godine u potopljenom djelu doline Trebišnjice, izgradnjom lučne brane, visoke 123 metra. Dovodnim tunelom prečnika 6 metara i du`ine 15 km, hidroelektrana Plat se povezuje sa trebinjskom akumulacijom.
   Postrojenje za pripremu pitke vode, kapaciteta 1500 kubnih metara sirove vode, filterske stanice Herceg Novi, smješteno je u selu Mojdež i jedini je objekat te vrste u Crnoj Gori.
   U sklopu sektora za proizvodnju i distribuciju vode posluju tri  odjeljenja:
odjeljenje dispečara, baždarnica i laboratorija. Dispečerska služba vrši tehničko održavanje ugrađene mašinske, elektro i elektronske opreme, instalacija u svim objektima, kao i adekvatno opslučivanje filter stanice.
   Među brojnim zadacima odjeljenja dispečara, najvažniji su održavanje i remont vodomjera na gradskoj vodovodnoj mreži.
   Interna laboratorija vodovoda, neprekidno, u smjenskom radu, upravlja procesom prizvodnje i distribucije vode na filterskoj stanici. Kontinuirane fizičko-hemijske i hidro-biološke analize vode, njene su primarne aktivnosti. U laboratoriji se nalazi bio test, a pokretanjem mikrobioloških analiza zaokru`en je sistem kontrole kvaliteta vode na nivou vodovoda.
   Hemijska laboratorija osavremenjena je novim spektrofotometrom, turbidimetrom, PH-metrom i analiti~kom vagom, a za naredni period planirano je uvo|enje aparata sa jon selektivnim sondama, koje uronjene u rezervoar, neprestano šalju informacije o vrijednosti odabranih parametara sa mogućnošću aktiviranja alarmnog sistema. 
   Čeličnim cjevovodom sirova voda dolazi na postrojenje i prolazi kroz induktivni mjerač protoka, povezan sa hloniratoromm.
   Tretman sirove vode podijeljen je u tri faze: predhodno hlorisanje gasnim hlorom, završno hlorisanje koje garantuje bakteriološku i hemijsku ispravnost i obezbjeđuje zaštitu vode od naknadnog zagađenja uzrokovanog eventualnim problemima na vodovodnoj mreži, i najzad filtriranje.
   Primarno-strateški plan javnog preduzeća Vodovod i kalizacija Herceg Novi  je smanjivanje gubitaka u vodovodnoj mreži. S tim ciljem, 2005. godine formirana je ekipa za detekciju gubitka, prciznije, lokalizaciju kvarova na cjevovodu.
   Postoje dva načina detekcije: vizuelna i detekcija sa posebnim uređajima za mikro i makro lokalizaciju . Detekcija kvarova na dionicama kod kojih se ne zna precizno trasa cjevovoda, obavlja se pomoću generatora zvučnih impulsa za akustično pronalaženje cjevi i tragač podzemnih instalacija.
   Kompletan uvid u sve objekte, djelove mreža i intervencije na mreži omogućen je posredstvom GIS-a (geografskog informativnog centra), tačnije baze podataka prostorno raspoređenih objekata i procedura korišćenih za prikupljanje, skladištenje i analizu geografskih podataka. Prednosti uvođenja ovog sistema su nesagledive, a neke od bitnijih su: Centralizovana kontrola i ažuriranje dokumentacije u realnom vremenu, kompjuterizovane veze sa drugim velikim sistremima i što je najvažnije analiza rada sistema sa izradom i održavanjem matematičkog modela.Važno je istaci da se za kontrolu i analizu rada sistema koristi program matematičkog modela "EPANET".                                                       

Odvođenje fekalnih otpadnih voda na području Herceg Novog, riješeno je potpunim separacionim sistemom.

   Dužina mreže gradske kanalizacije koju održava “JP Vodovod i kanalizacija “ Herceg Novi iznosi 70 km, sa pet pumpnih stanica i 34 podmorska ispusta. Od ukupnog broja potrošača koji su priključeni na vodovodnu mrežu, 75% ima priključak na kanalizaciju, a veći dio gradske mreže pokriven je GIS-om.

 

 

 

Slobodno nas kontaktirajte

*

Za bilo kakvo pitanje ili sugestiju slobodno nas kontaktirajte, DOO Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

 

Poziv na telefon

Centrala  +382/31/323-166

 

Kontakt email

Email: vodovodhn@t-com.me

 

Adresa

Put 10. Hercegovačke brigade br. 3
85340 Herceg Novi